PitBull Unit Frames 4.0

Italian

Filters

  • 2 phrases found
English: Zoom icon
[Aura] Option Name
No current translation for Italian
English: Zoom in on aura icons slightly.
[Aura] Option Description.
No current translation for Italian
  • 2 phrases found