kGratz

Spanish

Filters

Key: AUTO_GRATZ
English: Auto Gratz
Current Spanish: Auto Felicitarse
Translated by Ketho Sep 16, 2012
Key: COOLDOWN
English: Cooldown
Current Spanish: Reutilizacion
Translated by Ketho Sep 16, 2012
Key: DELAY
English: Delay
Current Spanish: Retraso
Translated by Ketho Sep 16, 2012