kGratz

English

Filters

Key: AUTO_GRATZ
English: Auto Gratz
Current English: Auto Gratz
Translated by Ketho Sep 16, 2012
Key: COOLDOWN
English: Cooldown
Current English: Cooldown
Translated by Ketho Sep 16, 2012
Key: DELAY
English: Delay
Current English: Delay
Translated by Ketho Sep 16, 2012
Key: RANDOM_MESSAGE
English: Random Message
Current English: Random Message
Translated by Ketho Sep 16, 2012